Till startsidan

Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckling

Kommunen verkar efter principen digitalt först, att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i kontakten med medborgare och företag.

Kommunen beskriver i styrande dokument hur digitaliseringen ska bidra till nytta i kommunens verksamheter.

Kommunen har en styrningsmodell som stimulerar till verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Kommunen följer upp sin digitaliseringsutveckling.

Kommunen har nått regeringens bredbandsmål att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband på minst 100 mbit/s.

Kommunen har en bredbandsstrategi för att tillgodose en infrastruktur med tillräcklig kapacitet för nuvarande och framtida behov kring välfärdstjänster (t.ex. för vård i hemmet).

Kommunen har inrättat en generell kundcenterfunktion för att ta emot och fördela ärenden samt följa upp sina ärendeströmmar.

Kommunen deltar i samarbeten för att utveckla och implementera digitala tjänster.

Kommunen deltar i samarbeten för att upphandla digitala tjänster och/eller välfärdsteknologi.

Kommunen samarbetar med näringsliv, akademi och/eller andra relevanta aktörer för att stötta digitaliseringsutvecklingen i kommunen.

Kommunen deltar i samarbeten för ökat informationsutbyte med andra aktörer efter etablerade principer (t.ex. E-delegationens vägledning för digital samverkan, säkert informationsutbyte inom eHälsa).

Kommunen ger medarbetare möjlighet att öka sin digitala kompetens och kunskap för att utveckla verksamheten.

Kommunen ger chefer möjlighet att öka sin digitala kompetens och kunskap för att utveckla och leda verksamheten.

Kommunen ger förtroendevalda möjlighet att öka sin digitala kompetens och kunskap för att utveckla och leda verksamheten.

Kommunen utvärderar relevant digital kompetens i sin rekryteringsprocess.

Kommunen arbetar med att öka den digitala delaktigheten hos invånarna i kommunen.

Kommunen ger medarbetare, chefer och förtroendevalda möjlighet att öka sin kompetens kring förändringsledning för att öka kvalitén och hastigheten i implementering av digitala lösningar.

Kommunen använder etablerade standarder vid upphandling och utveckling av digitala tjänster.

Kommunen bidrar med resurser och kompetens till samarbeten kring grundläggande förutsättningar för digital utveckling (t.ex. standarder, arkitektur och juridik).

Kommunen utvecklar digitala tjänster utifrån invånarnas behov (t.ex. genom ett livshändelseperspektiv).

Kommunen involverar invånarna i utveckling och uppföljning av digitala tjänster.

Kommunen följer systematiskt upp användbarheten i de digitala tjänsterna.

Kommunen arbetar strukturerat med informationshantering för att möjliggöra ökad informationsförsörjning, informationssäkerhet, öppna data och långtidsbevarande av digital information.

Kommunen publicerar information i form av öppen data på ett sätt som gör den tillgänglig för andra (t.ex. externa tjänsteleverantörer).

Kommunen har infört arkiv för digitalt långtidsbevarande för sina verksamhetskritiska informationsresurser/system (s.k. e-arkiv).

Kommunen använder säker digital brevlåda för känslig information till privatpersoner och företagare (t ex Mina Meddelanden).

Kommunen har utsett ägare för verksamhetskritiska informationsresurser/system.

Kommunen har informationsklassat sina verksamhetskritiska informationsresurser/system (t.ex. genom att använda SKL:s verktyg KLASSA).

Kommunen har kontinuitetsplaner för sina verksamhetskritiska informationsresurser/system.

Kommunen har antagit styrande dokument för informationssäkerhet som fastställer ansvar, mål, inriktning, styrning och uppföljning (t.ex. genom en informationssäkerhetspolicy).

Kommunen utvärderar och följer upp den kommunövergripande digitala utvecklingen inom förskolor och skolor (t.ex. genom LIKA, it-tempen för skola och förskola).

Kommunen utvärderar och följer upp den digitala utvecklingen inom socialtjänst och omsorg (t.ex. genom att använda LIKA, it-tempen för socialtjänsten).

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner