Till startsidan

Arbeta med eBlomlådan 

eBlomlådan är ett utvärderingsverktyg, som mäter kommunens digitala service till medborgare och företag och arbete med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Verktyget är skapat för att ge kommunerna stöd och underlag till fortsatt utveckling och lokala prioriteringar.   

eBlomlådan ger en övergripande bild över kommunens digitalisering vilket lämpar sig särskilt väl som ett underlag för redovisning, analys och strategiska vägval på ledningsnivå. eBlomlådan utgör också ett tillfälle för dialog kring kommunens möjligheter att förbättra service med hjälp stöd digitalisering och digitala tjänster. Många kommuner använder även eBlomlådan som ett underlag i sitt löpande kvalitetsarbete och för att sätta mål för och följa upp kommunens digitaliseringsarbete.

För att få till en bra process vid användning av verktyget bör medarbetare inom olika verksamheter hos kommunen involveras. Vilka som involveras i arbetet bestämmer varje kommun, men arbetet underlättas av att en kommunbehörig har det övergripande ansvaret att fylla i eBlomlådan (se funktioner för information om kommunbehörighet och hur man delar en utvärdering med andra). 

1. Utvärdera

Gör en utvärdering genom att klicka på menyalternativet "Gör en utvärdering". I bilden över eBlomlådan klickar du på illustrationerna för de olika svarsmomenten:

  • Genom att klicka på stjälkarna kommer områdesspecifika frågor kring digitala välfärdstjänster och självservice.

  • Genom att klicka på det gröna gräsfältet kommer allmänna frågor kring ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling.

  • Genom att klicka på den bruna jordmånen kommer allmänna frågor kring tekniska förutsättningar.

För varje indikator finns svarsalternativen “uppfyller helt”, “uppfyller delvis” “uppfyller inte alls”. Kommunen svarar genom att göra en samlad bedömning av nuläget i kommunen gentemot indikatorns formulering. För alla indikatorer kan kommunen välja att lägga till en kommentar till hur man valt att svara. Svaren återfinns i excelexporten. I vissa fall kan en indikator av olika anledningar vara inaktuell för kommunen att svara på, indikera då “uppfyller inte alls”.

Allt eftersom du svarar på indikatorerna så fylls eBlomlådan och blommornas blad ändrar färg efter hur du svarat, även stapeldiagram som indikerar hur du svarat i de olika avsnitten kommer fram.

2. Analysera

När du fyllt i hela utvärderingen ges du möjlighet att se ett övergripande stapeldiagram över hur kommunen svarat för de olika svarsmomenten. Genom att föra musen över staplarna kan du se svarsprocenten. Genom att klicka på en stapel kan du se hur kommunen svarat på de underliggande indikatorerna. I analysdelen ges också möjlighet att enkelt sortera indikatorerna efter hur du svarat. Tanken är att analysdelen ska vara ett stöd som ger användare ett lättöverskådlig sätt att redovisa kommunens resultat direkt i verktyget.

3. Jämför

I det sista steget får kommunen möjlighet att jämföra sitt resultat med den nationella sammanställningen och tillgång till funktioner för att göra vidare jämförelser med alla de kommuner som publicerat sina resultat. Genom att publicera sin utvärdering bidrar kommunen med sitt resultat till den nationella sammanställningen och bidrar då samtidigt till ett ökat erfarenhetsutbyte och möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner (se menyvalet funktioner för mer information). Kommunen kan även ladda ner sin värdering och sammanställningen i excel för att göra vidare analyser av resultatet. 

Notera att du behöver kommunbehörighet för att publicera kommunens resultat. Läs mer om hur du får kommunbehörighet i Funktioner.

 

Så fungerar utvärderingen i eBlomlådan

eBlomlådan innehåller indikatorer inom områdesspecifika frågor kring digitala tjänster och självservice (blommans blad), Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling (grön nivå) och tekniska förutsättningar (brun nivå).

  • Genom att klicka på stjälkarna kommer områdesspecifika frågor kring digitala välfärdstjänster och självservice.

  • Genom att klicka på det gröna gräsfältet kommer allmänna frågor kring ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling.  

  • Genom att klicka på den bruna jordmånen kommer allmänna frågor kring tekniska förutsättningar.

Blomman för de olika verksamheterna ändrar färg efter hur du svarar, allt eftersom de olika indikatorerna besvarats beräknar eBlomlådan din poäng.

Den sammanräknade poängen för de olika nivåerna är ett medelvärde av svaren för respektive nivå. Varje svarsalternativ har följande poäng:

Uppfyller helt: 3 poäng

Uppfyller delvis: 2 poäng

Uppfyller inte alls: 1 poäng

Enkelt så räknas poängen samman och divideras med antal frågor för respektive nivå och ett medelvärde erhålls därmed.

En sammanställning från varje besvarad nivå respektive verksamhetsområde kan ses genom att klicka på stapeldiagrammet.

När samtliga indikatorer besvarats kommer en färgad blomma att erhållas. Blomman är en sammanräkning av hur du besvarat de olika indikatorerna och beskriver utifrån modellen hur framgångsrik digitaliseringsarbetet inom det aktuella verksamhetsområdet är. Sammanräkningen sker genom att indikatorerna i nivåerna rörande ”Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling” och ”tekniska förutsättningar” utgör 25% vardera medan indikatorerna inom respektive verksamhetsområde i nivån ”Digitala välfärdstjänster och självservice” utgör 50%.

Definition av digital tjänst

Flertalet indikatorer i eBlomlådan ber kommunen att bedöma förekomsten av digitala tjänster inom olika verksamheter. Nedan kan ni läsa hur en digital tjänst definieras i eBlomlådan:

Definitionen av tjänst är att det är en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov. En digital tjänst är en tjänst som utförs helt eller med stöd av digitala verktyg.

När man i eBlomlådan bedömer i vilken omfattning man har en digital tjänst ska man både beakta att det är kedja av händelser, som innefattar interaktion samt att ett behov tillgodoses och detta görs helt eller med stöd av digitala verktyg. I sin mest utvecklade form utförs tjänsten med digitala verktyg i alla delar. Tjänsten kan vara helt automatiserad.

En digital tjänst är inte bara ett ärende som hanteras med digitala verktyg. Det kan exempelvis vara att man via en appeller hemsida kan följa sin vattenförbrukning eller att man som alternativ till en mänsklig nattpatrull kan få en kamera som har koll på en när man sover.Andra exempel är att man som förening kan registrera aktiviteter får få ut ersättning eller att man kan anmäla frånvaro i skolan.

Gränsen för vad som är en digital tjänst eller ej är inte fast. Den utvecklas i takt med att ny teknik och nya system tas fram samt att kraven och förväntningar på digitala tjänster höjs.I den version av eBlomlådan som gäller för 2016 och 2017 är den lägsta nivån för att tjänst ska anses vara digital följande. Det är en tjänst som systematiskt kan ta emot digital information via olika gränssnitt och som möjliggör fortsatt användning av informationen.

Exempel som inte anses vara digitala tjänster i detta sammanhang är att skicka/hämta in information via e-post eller ifyllningsbara blanketter som sedan ska skrivs ut eller skickas in via epost. Länkar på hemsidor är inte heller en digital tjänst.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner